Galerie vidéos AIKI

AIKIDO-AIKIBUDO-DAITO RYU
Ippon dori  -  Gyaku ude dori
Hiji Gaeshi -  Guruma  Daoshi
Ma Ai - Tehodoki  - Mukae Daoshi
Tsukami Tehodoki Tsukami  -  Hatchmawashi
Tambo no Kata - Tambo shiho nage
Te Ushi Mata Gaeshi  - Ude Gake Mae hiki Otoshi
Buki Waza   - Shiho Nage - Hatchi Mawashi
Oshi Gaeshi   -  Hanzahantachi Daito ryu
Jo juji mae  -  Jo  kataha
Jo Kote Kudaki -  Jo Robuse
Jo Tembin
Soto waki sutemi   -  Ude Garami
Explication de Mukae Daoshi